65.000.VND/tháng

Dung lượng: 800MB

Băng thông: 15GB

Chức năng: Không giới hạn

90.000.VND/tháng

Dung lượng: 1.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Chức năng: Không giới hạn

180.000.VND/tháng

Dung lượng: 2.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Chức năng: Không giới hạn

290.000.VND/tháng

Dung lượng: 4.000MB

Băng thông: Không giới hạn

Chức năng: Không giới hạn

Thời gian: